ŁAŹNIA 1 2011 - CSW ŁAŹNIA OGŁASZA KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE 

CSW Łaźnia ogłasza konkurs na projekty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży zaplanowane do realizacji w ramach projektu ”Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” w terminie

28 maja 2012 – 12 października 2012 w LKW Gallery – studiu warsztatowym w tirze zakleszczonym pod wiaduktem przy ulicy Szopy w Gdańsku.

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie spośród projektów złożonych przez jego uczestników najlepszego projektu na scenariusz warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Opracowanie autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego wspomagającego rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz wdrażającego program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

- Projekty muszą być dostosowane do realizacji w LKW Gallery- studiu warsztatowym, we wnętrzu kontenera ciężarówki, znajdującej się w Gdańsku nad brzegiem Motławy, przy ulicy Szopy

- Projekt powinien mieć charakter cykliczny ( w tym zawierać termin oraz częstotliwość realizacji zadania) wraz z kosztorysem uwzględniającym również wynagrodzenie kuratora projektu w wysokości brutto 2 000,00 zł ( umowa o dzieło ). Koszt realizacji projektu nie może przekraczać 4 000,00 zł łącznie z wynagrodzeniem kuratora.

- Wyróżniane będą projekty oparte na innowacyjnych metodach pracy z dziećmi; promujących nowoczesne metody pracy środowiskowej z dziećmi z  uwzględnieniem pedagogiki ulicznej, aktywizujące oraz odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności.

- Projekt powinien uwzględniać cele ogólne i szczegółowe oraz metody i  formy pracy;

- projekt powinien być składany w języku polskim wraz z oświadczeniem, że projekt jest osobistym dziełem uczestnika i jego prawa autorskie nie są w niczym ograniczone.

 Zgłoszenie projektu do konkursu:

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora tj: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ( ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk ) do dnia 10 listopada 2011 r. w godz. urzędowania biura od 8.00-16.00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs – warsztaty LKW Gallery” , przy czym liczy się data wpływu do Organizatora. Zapytania prosimy kierować na adres b.zalewska@laznia.pl bądź a.meronk@laznia.pl do dnia 7 listopada 2011r

Kliknij tu aby pobrać formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Informacje o zwycięskich projektach zostaną zamieszczone na www.laznia.pl do dnia 18.11.2011r.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska