ŁAŹNIA 1 2012 - „ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA”
27-28 WRZEŚNIA 2012 r.
miejsce: Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych  
Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki (Uniwersytet Gdański) zapraszają na konferencję.poświęconą refleksji nad estetyką jako narracją i metanarracją. Współcześnie estetyka nie ogranicza się do wąskiego spectrum jej tradycyjnych zagadnień i zainteresowań. Przeciwnie, znakiem ostatnich dekad jest postępujące zjawisko estetyzacji życia, w wyniku czego gwałtownie rozszerza się sfera przedmiotów zainteresowania tej dyscypliny. W konsekwencji rozwija się również wewnętrzna różnorodność nurtów teoretycznych ujęć tak nowych obszarów refleksji estetycznej, jak i jej tradycyjnych zagadnień. Ta polifoniczność estetyki często przedstawiana bywa jako jej słabość, kiedy wskazuje się na brak zgody co do fundamentalnych zagadnień i podstawowych pojęć czy też brak wspólnej i uznanej powszechnie metody etc. Może się ona jednak również jawić jako wartość, ujawnia bowiem możliwą jednoczesną prawomocność wielu narracji. Niezależnie od tej rozwijającej się wielości, wciąż, jak się zdaje, w mocy pozostaje hipotetyczna możliwość sformułowania syntetycznej koncepcji estetyki lub jej uniwersalnej narracji; być może, to sama estetyka może stać się metanarracją całej, wyłaniającej się współcześnie, formacji kulturowej.

 

Konferencja skierowana jest do estetyków, filozofów sztuki, a także do historyków i krytyków sztuki, literaturoznawców, artystów, a ponadto do antropologów i kulturoznawców, socjologów, politologów, pedagogów i psychologów. Jej celem jest udzielenie głosu tym wszystkim, którzy w swoich badaniach uwzględniają aspekt estetyczny. Konferencja ma być także forum wypowiedzi dla studentów i młodych badaczy zainteresowanych tą problematyką.

 

Podczas dwudniowej konferencji proponujemy realizację powyższej problematyki. Pierwszy dzień będzie miał charakter międzynarodowy i będzie współorganizowany przez środowisko czasopisma „ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”. Zapraszamy do zgłaszania referatów na pierwszy dzień w języku angielskim.

 

Drugi dzień konferencji dotyczyć będzie tej samej problematyki. Zapraszamy do zgłaszania referatów w języku polskim. W tym dniu odbędzie się również zebranie Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

 

Istotną cechą konferencji będzie udzielenie głosu młodym badaczom (studentom i doktorantom), stąd w ramach konferencji przewidujemy specjalny panel przeznaczony dla studentów ostatnich lat oraz młodych doktorantów, mający charakter konkursu na najlepszy esej. Będzie to pierwszy etap eliminacji w konkursie

organizowanym corocznie przez czasopismo “ESTETIKA: The Central European Journal of Aesthetics”.

Załącznik Program Konferencji do pobrania tutaj

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska