ŁAŹNIA 2 2012 - C E N T R U M  | S Z T U K I  |  W S P Ó Ł C Z E S N E J  |  Ł A Ź N I A  |  2

CSW Łaźnia 2  to integralna część instytucji miejskiej CSW Łaźnia (istniejącej od  4 czerwca 1998 roku) w Gdańsku, która powstaje w ramach programu rewitalizacji dzielnicy Nowy Port realizowanego w ramach unijnych  funduszy strukturalnych.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie, podobnie jak CSW Łaźnia (Dolne Miasto) będzie się mieścić budynku dawnej łaźni miejskiej. Działania CSW Łaźnia (w ramach przygotowywanego programu), dedykowane są wszystkim mieszkańcom Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Nowego Portu. Odwołują się one do wielokulturowej historii miasta, aspirującego do miana ośrodka kultury o randze europejskiej. Przewidują działania artystyczne i architektoniczne w przestrzeni miejskiej ze szczególnym naciskiem na tereny portu promowego, tereny zielone i rekreacyjne, które dzięki nim mają zyskać nową oprawę artystyczną w postaci instalacji artystycznych oraz akcyjnych działań z udziałem zapraszanych do współpracy artystów polskich i zagranicznych oraz mieszkańców.

CSW Łaźnia 2 będzie prowadzić szeroko zakrojony program rezydencyjny skierowany do artystów i kuratorów w ramach międzynarodowych programów wymiany, którzy swoje działania przeniosą w przestrzeń Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Portu. Realizowane projekty artystyczne zakładają działania w przestrzeni dzielnicy oraz będą inspirowane klimatem oraz życiem dzielnicy i jej mieszkańców. Program przewiduje też promocję młodych artystów zagranicą jak i w kraju, oraz promocję twórców działających w przestrzeni publicznej. Tym działaniom towarzyszyć będzie program wystawienniczy w siedzibie CSW Łaźnia 2 oraz przestrzeni miejskiej Nowego Portu.

CSW Łaźnia 2 w ramach swoich zadań statutowych w sposób szczególny zakłada działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup wiekowych począwszy od dzieci i młodzieży a skończywszy na seniorach. Działania będą realizowane we współpracy  z Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną, której filia ulokowana zostanie w budynku CSW Łaźnia 2, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami i  fundacjami  działającymi z sferze kultury , zarówno z Nowego Portu jak i innych części miasta oraz kraju. Przewiduje też współpracę z innymi instytucjami w Polsce, statutowo zajmującymi się realizacją programów rewitalizacji społecznej.

W ramach działań stacjonarnych o charakterze edukacyjnym, będzie prowadziło:

- edukację filmową we własnym kinie studyjnym wg. autorskiego programu obejmującego pokazy małych form filmowych, kina charakterystycznego dla filmowych klubów dyskusyjnych (np. Polska Szkoła Filmowa) oraz warsztatów filmowych;

- edukację multimedialną w tym  filmową w ramach autorskiej pracowni animacji filmowej i komputerowej;

- edukację muzyczną poprzez projekty obejmujące warsztaty pracy z dźwiękiem oraz edukację w zakresie wykorzystywania legalnego oprogramowania z wolnym dostępem;

- ponadto warsztaty klasyczne obejmujące edukację plastyczną, osadzone w kontekście społecznym, artystycznym, interdyscyplinarnym, wykorzystujące elementy kulturoznawcze, poznawcze, terapeutyczne, ekologiczne, budujące tożsamość lokalną.

Program edukacyjny CSW Łaźnia 2 dedykuje przede wszystkim dzieciom i młodzieży, osobom małoletnim niepełnosprawnym, młodzieży z obszarów wykluczenia społecznego oraz w zamierzeniu seniorom jako jeden ze sposobów  budowania więzi i ciągłości pokoleniowej mieszkańców Nowego Portu.

Celem edukacji artystycznej posługującej nowymi narzędziami  multimedialnymi jest pokazanie potencjału uczestników oraz rozwój umiejętności zawodowych w obszarze cyfrowych technologii niezbędnych w codziennym życiu.

Poprzez umiejscowienie w obiekcie : kina, biblioteki przystosowanej do użytku przez osoby niepełnosprawne, pracowni warsztatowych, obecność i działanie artystów w tym zagranicznych służyć będzie także szeroko pojętej aktywizacji wszystkich pokoleń mieszkańców Nowego Portu. Zaproszenie będzie skierowane również do mieszkańców innych dzielnic, aby otworzyć  Nowy Port na wymianę doświadczeń. CSW Łaźnia 2 jest pilotażowym projektem i próbą budowy uniwersalnego modelu prowadzenia działań rewitalizacyjnych poprzez sztukę.  W odróżnieniu do głównej siedziby CSW Łaźnia w której prowadzona jest przede wszystkim działalność wystawiennicza oraz realizowane są projekty o charakterze awangardowym, CSW Łaźnia 2  ma za zadanie prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji oraz rozwijania synergii między działaniami  społecznymi i artystycznymi. Zakłada dynamiczne badanie potrzeb użytkowników prowadzonego przez nią programu  oraz dynamiczne dostosowanie działań do potrzeb beneficjentów projektów.

Ważną rolę w programie CSW Łaźnia odgrywa działalność edukacyjna, dążenie do ożywienia środowisk odbiorców sztuki, a także aktywne pośredniczenie w przepływie współczesnych idei artystycznych i kulturowych.

Lekcje sztuki połączone z warsztatami integrują tradycyjne oprowadzenie kuratorskie po wystawie z wykładem mającym na celu wprowadzenie w kluczowe zagadnienia sztuki współczesnej i warsztatami plastycznymi.

Uczestnikami są m.in. dzieci i młodzież z Dolnego Miasta i Nowego Portu – zaniedbanych dzielnic Gdańska, w których znajdują się siedziby Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz Łaźnia 2. Celem projektu jest przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i wielowątkowości.

Warsztaty prowadzone przez znanych polskich artystów dla dzieci i młodzieży. Artyści przygotowują autorski program, nawiązujący do ich twórczości. Celem szeregu warsztatów jest pobudzenie w dzieciach i młodzieży szkolnej (pełno- i niepełnosprawnej) kreatywności i chęci działania artystycznego, jak również zmotywowanie do twórczego działania i myślenia, odbiegającego od szablonowych zajęć szkolnych. Uczestnictwo w warsztacie ma pomóc uczestnikom w zrozumieniu, oswojeniu i zaangażowaniu się w szeroko rozumianą sztukę i kulturę, jak również stać się impulsem do ponownego odwiedzenia instytucji kulturalnej.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska