ŁAŹNIA 1 2011 - CSW Łaźnia ogłasza KONKURS na projekty edukacyjno-artystyczne
CSW Łaźnia ogłasza konkurs na projekty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży zaplanowane do realizacji w ramach projektu ”Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” w terminie 28 maja 2012 – 12 października 2012 w LKW Gallery – studiu warsztatowym w tirze zakleszczonym pod wiaduktem przy ulicy Szopy w Gdańsku.

Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie spośród projektów złożonych przez jego uczestników najlepszego projektu na scenariusz warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Opracowanie autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego wspomagającego rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz wdrażającego program edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

- Projekty muszą być dostosowane do realizacji w LKW Gallery- studiu warsztatowym, we wnętrzu kontenera ciężarówki, znajdującej się w Gdańsku nad brzegiem Motławy, przy ulicy Szopy

- Projekt powinien mieć charakter cykliczny - (w tym zawierać termin oraz częstotliwość realizacji zadania) wraz z kosztorysem uwzględniającym również wynagrodzenie kuratora projektu (umowa o dzieło). Koszt realizacji projektu nie może przekraczać 4 000,00 zł łącznie z wynagrodzeniem kuratora.

- Wyróżniane będą projekty oparte na innowacyjnych metodach pracy z dziećmi; promujących nowoczesne metody pracy środowiskowej z dziećmi z uwzględnieniem pedagogiki ulicznej, aktywizujące oraz odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności.

- Projekt powinien uwzględniać cele ogólne i szczegółowe oraz metody i formy pracy;

- projekt powinien być składany w języku polskim wraz z oświadczeniem, że projekt jest osobistym dziełem uczestnika i jego prawa autorskie nie są w niczym ograniczone.

Zgłoszenie projektu do konkursu:

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora tj: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ( ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk ) do dnia 10 listopada 2011 r. w godz. urzędowania biura od 8.00-16.00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs – warsztaty LKW Gallery” , przy czym liczy się data wpływu do Organizatora. Zapytania prosimy kierować na adres b.zalewska@laznia.pl bądź a.meronk@laznia.pl do dnia 7 listopada 2011

 

 

 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska