ŁAŹNIA 1 2006 - KONFERENCJA.WYCHOWANIE PRZEZ ŚWIAT FIKCYJNY DLA ŚWIATA RZECZYWISTEGO
12-13.12.2006
 
Obronę przed życiem w przestrzeni zamkniętej i w czasie jałowym trzeba już zacząć we wczesnym dzieciństwie i tej roli może się podjąć wychowanie przez świat fikcyjny.
Romana Miller ”Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego we wczesnym dzieciństwie”[w:] Sztuka dla najmłodszych.Teoria – Recepcja – Oddziaływanie pod red. M. Tyszkowej, Warszawa,Poznań, 1979, PWN.

Konferencja odwołuje się do przesłania tekstów i myśli Romany Miller – Profesor Uniwersytetu Gdańskiego – w 100-lecie urodzin.Spotkanie naukowe pedagogów i twórców sytuujemy w cyklu poszukiwań   zainicjowanych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku,  nt. Gdańskie rodowody pedagogiczne – geneza, kontynuacje, inspiracje, przemieszczenia znaczeń wychowawczych. Tę konferencję wiążemy także z jubileuszem Uniwersytetu Gdańskiego, jubileuszem Wydziału Nauk Społecznych UG i Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
Przesłaniem konferencji czynimy poszukiwanie współczesnych pól doświadczeń edukacyjnych (wspólnych i rozbieżnych, dynamicznych i statycznych), na pograniczu  świata realnego i świata fikcji. Tym szczególnym relacjom chcemy przyjrzeć się poprzez pryzmat pedagogiki rozumianej ogólnie jako pais–ago (edukacyjne prowadzenie człowieka), jak również przez pryzmat sztuki, ale także przez optykę pedagogik szczegółowych: wczesnoszkolnej, przedszkolnej, resocjalizacyjnej, specjalnej, mediów, artystycznej - szukając w ich podejściach sięgania do owych splotów realności i fikcji. Stąd w namyśle i dyskursie konferencji zamierzamy: przyjrzeć się  złożonym spojrzeniom na współczesne problemy edukacji i wychowania, postawić pytania o nowe miejsca locus educandi, o nowe związki fantazmatyczności, wyobraźni i myślenia, przeżywania świata, nowe wymiary uczenia się.
Spotkanie znawców sztuki i pedagogów przewidywane w czasie konferencji zakłada niezbędność postawienia pytania o konteksty współczesnych inspiracji wychowania, szczególnie o rolę świata fikcyjnego.

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych i artystycznych, pracowników placówek oświatowych, wychowawczych, studentów oraz do tych, którzy w kształtowaniu wyobraźni dostrzegają istotny czynnik konstruowania tożsamości otwartej i tych, którzy zdolność do „wyobrażenia niemożliwego” postrzegają w kategoriach kompetencji niezbędnych do świadomego i twórczego uczestnictwa w otaczającej rzeczywistości. Znaczącym tłem konferencji będzie wystawa pn. Manipulacje. O Ekonomii kłamstwa, na którą zapraszamy wszystkich uczestników.

Sesje konferencji:
I. Nowe wymiary rzeczywistości i fikcji, czasoprzestrzeni i rytmu życia – ich walor edukacyjny ( przemieszczenia  i nowe sytuowania znaczeń pedagogicznych).   
II. Sploty i dialektyka realności i fikcji  jako obrona przed życiem w przestrzeni zamkniętej  i w czasie jałowym.
Pragniemy, aby powyższe pola problemowe nie zamykały przestrzeni możliwego ujęcia zagadnień.

PROGRAM:
12 grudnia 2006 – wtorek
9.00 Uroczyste otwarcie: Maria Mendel - dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i Jadwiga Charzyńska - dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej “Łaźnia” w Gdańsku.
Słowem wstępu:
Ewa Rodziewicz (Uniwersytet Gdański): Co “robi” fikcja w pedagogice Romany Miller.
9.30 – 11.00 OBRADY: Wymiary rzeczywistości i fikcji. Filozoficzno – antropologiczne otwarcia.
Krystyna Pankowska (Uniewersytet Warszawski): Techne i mimesis – nowe wymiary myślenia pedagogicznego.
Maria Mendel (Uniwersytet Gdański): Wychowanie i rytuał. O współczesnych ingerencjach w dialektyczny związek człowieka ze sprofanowanym światem.
Mirosław Patalon (Uniwersytet Gdański): Edukacyjna funkcja mitu religijnego.
Małgorzata Cymorek (Uniwersytet Śląski): Kategoria „kobiecości” jako fikcja kulturotwórcza. Rys filozoficzno-estetyczny.
11.00 - 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 13.00 OBRADY: Fikcja w topografii życia społecznego.
Justyna Nowotniak (Uniwersytet Szczeciński): „Mury mojej szkoły budują mury we mnie”. Licealiści w poszukiwaniu „swoich miejsc”.
Lucyna Kopciewicz (Uniwersytet Gdański): W lustrze heterotopii – 8marca w przestrzeniach doświadczenia kobiet i mężczyzn.
Małgorzata Puchowska (Uniwersytet Gdański): O miejscu, gdzie fikcja może stać się rzeczywistością.Współczesna scena szkolna.
Grzegorz D. Stunża (Uniwersytet Gdański): Edukacja w wirtualnym państwie dla świata rzeczywistego na przykładzie Księstwa Sarmacji.
13.00 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA
14.30 – 16.00 OBRADY: Neoliberalizm, zawłaszczenia i szanse wyobraźni.
Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański): Wychylenia wyobraźni wobec neoliberalnych przemian edukacji.
Władysława Kiwak (Uniwersytet Gdański): W kręgu fikcji ekonomicznej.
Andrzej Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie): Zawłaszczanie świata fikcyjnego w wychowaniu pozaszkolnym i samowychowaniu jako problem współczesnej pedagogiki. Kierunki ewolucjii wyzwania współczesności.
Włodzimierz Zakrzewski (Sopot): Oczekiwania pacjentów a kształcenie studentów medycyny.
16.00 – 16.30 PRZERWA KAWOWA
16.30 – 19.00 OBRADY: Media praktykowania wyobraźni. Refleksje  powarsztatowe.
Wiesława Limont, Bernadeta Didkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Przestrzenie Mixmedialne jako forma edukacji dla dzieci i młodzieży.
Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański): Pedagog wobec wirtualnej rzeczywistości dziecka.
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Senne marzenia – fotografia
w świecie dziecka.
Grażyna Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Drama i artedrama w badaniach artysty dla potrzeb bibioterapii i biblioterapeutów („doświadczenie indywidualne”).
Sylwester Gałuszka, Piotr Odyseyak Niewiadomski (CSW „Łaźnia” w Gdańsku): Przedstawienie koncepcji i założeń programowych edukacji kreatywnej ‘Kraina Kreatywności’.
Mikołaj Jurkowski, Piotr Odyseyak Niewiadomski (CSW „Łaźnia” w Gdańsku): Projekt ‘wędrowcy’ jako wewnętrzne spojrzenie od zewnątrz.
20.00 UROCZYSTA KOLACJA
13 grudnia 2006 – środa
9.00 – 10.30 OBRADY: Uczenie się od sztuki.
Hubert Bilewicz (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku): Sztuka jako performatyw: implikacje edukacyjne.
Agnieszka Wołodźko (CSW „Łaźnia” w Gdańsku): Rzeźba społeczna – próby wcielenia idei Josepha Beuysa.
Piotr Maria Bogdanowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku): Czy sztuki można uczyć?
Czesław Dziekanowski (Uniwersytet w Białymstoku): Rozmowy o świadomości literackiej.
Barbara Szlagatys Mierosławska, Piotr Odyseyak Niewiadomski (Fundacja Rozwoju Edukacji Kreatywnej):
Szkoła XX w. – nie bójmy się utopii.
10.30 – 11.00 PRZERWA KAWOWA
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska