ŁAŹNIA 1 2002 - CITY TRANSFORMERS
26.08-08.09.2002
 
Międzynarodowe warsztaty, w ramach których pokażemy wystawę dokumentującą działania jej uczestników.

Uczestnicy wystawy:

Sabine Bitter, Helmut Weber (Austria), Eva Ursprung (Austria), Chu Chuyuan, Amanda Heng, Ho Soon Yeen, Lee Foo Koon, Chu Lik Ren (Singapur), Zbigniew Oksiuta (Germany), Grzegorz Klaman (Polska), Agnieszka Wołodźko, Julita Wójcik (Polska), Grupa Low_Res (Polska), Marjetica Potrć (Słowenia), Imelda Cajipe Endaya, Claro Ramirez, Michael Munoz (Filipiny), David Hatcher (Nowa Zelandia)

W 1989 roku grupa architektów Włodzimierz Rąbalski, Aleksandra Czyżewska, Jacek Dominiczak, Artur Kostarczyk, Katarzyna Rutkowska i Antoni Taraszkiewicz z Gdańska, oraz Piotr Barbarewicz i Gianni Braghieri z Wenecji, zorganizowali w gdańskiej Strzelnicy Św. Jerzego międzynarodowe seminarium Wyspa Spichrzów w którym udział wzięli architekci z Austrii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Italii. Wszyscy oni, a wśród nich twórcy o tak międzynarodowych nazwiskach jak Gianni Braghieri, Andreas Brandt, Michael Graves, Robert Krier, Giuanugo Polesello czy Luigi Semerani, przedstawiali kompletne projekty architektonicznego zagospodarowania gdańskiej Wyspy Spichrzów.

Temat Wyspy Spichrzów powrócił w czasie "Projektu Wyspa", zorganizowanego przez Agnieszkę Wołodźko i Grzegorza Klamana i składającego się z seminarium ( 1992 ) i Międzynarodowych Warsztatów Multimedialnych ( 1994 ), w czasie których artyści i architekci z krajów nadbałtyckich zajmowali się przyszłą funkcją Wyspy Spichrzów w Gdańsku i rozpoznaniem kultury jako ważnego aspektu, dotyczącego miasta.

Rezultaty powyższych spotkań pozostają do dziś nie wykorzystane. Projekt "City Transformers" ma zamiar powrócić do rozpoczętej kiedyś debaty, rozszerzając ją na problematykę całego Gdańska.

Obecnie Gdańsk przechodzi okres gwałtownej transformacji. Pojawiły się nowe możliwości, związane z poszerzaniem centrum miasta i włączaniem do niego nowych obszarów, takich jak teren dawniej należący do Stoczni Gdańskiej. Zmienił się również kontekst polityczny. Obecnie kraj nasz znajduje się w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej. W związku z tą sytuacją pojawia się konieczność otwarcia się kultury polskiej na wpływy kultur "obcych". Proces homogenizacji kulturowej będzie nieuchronnym następstwem integracji Polski z Unią. Projekt "City Transformers" jest próbą wyjścia temu wyzwaniu naprzeciw. Ma być platformą do dyskusji nad pozytywnymi aspektami owych wpływów. Dlatego organizatorzy projektu zapraszają artystów, architektów i krytyków nie tylko z Polski ale również z zagranicy, by ci ostatni jako "obcy" mogli także wypowiedzieć swoje opinie na temat przyszłości Gdańska. Ich doświadczenia, przywiezione z różnych części świata, mogą okazać się bardzo cenne.
 
 
Twórcy projektu są świadomi, iż użycie sztuki zaangażowanej i sztuki krytycznej może być zupełnie nowym doświadczeniem dla praktyki artystycznej na scenie polskiej. Będzie próbą wykorzystania niezależności i inicjatywy dla odegrania konstruktywnej roli w rozwoju demokratycznego społeczeństwa

Zaproszeni artyści to doświadczeni twórcy, których zainteresowania koncentrują się wokół tematyki będącej przedmiotem projektu. W czasie warsztatów przebywali oni w Gdańsku i realizowali w przestrzeni miejskiej prace, które będą ich wkładem w rozwiązywanie problemów towarzyszących przekształcaniu się przestrzennemu miasta jak również istniejących tu konfliktów społecznych. Prace te mają charakter realizacji materialnych, takich jak instalacje czy obiekty przeznaczone dla publicznej przestrzeni miasta bądź też są akcjami, polegającymi na interwencjach artystycznych wybiegających naprzeciw konkretnych problemów, dotyczących życia mieszkańców. Wszystkie projekty artystyczne, przeznaczone do realizacji w czasie warsztatów, zostaną przygotowane specjalnie do kontekstu Gdańska.

Sabine Bitter i Helmut Weber z Wiednia przygotowały projekty billboardów, które pojawią się w różnych lokalizacjach w mieście. Pragną oni rozważać związki pomiędzy globalizmem a urbanizmem, fakt, iż zmiany wynikające z globalizacji materializują się na poziomie tkanki strukturalnej miasta. Obszarem ich zainteresowań jest przede wszystkim przesunięcie z rozumienia miasta jako miejsca produkcji w stronę miasta jako miejsca konsumpcji.

Austriacka grupa interwencjonistów WochenKlausur chce powołać na terenie Stoczni klub przeznaczony dla lokalnej młodzieży, pomóc w ustaleniu przyszłego programu i sposobu funkcjonowania tego miejsca.

Agnieszka Wołodźko i Julita Wójcik dokonały transformacji pewnego konkretnego fragmentu miasta. Ich projekt dotyczy parku należącego niegdyś do rodziny Arthura Schopenhauera, obecnie znajdującego się w opłakanym stanie i będącego jedynie miejscem intensywnej konsumpcji piwa. Artystki pragną nie tylko doprowadzić do jego rewaloryzacji lecz również uświadomić wyjątkowość tego miejsca jego codziennym użytkownikom.

Projekt Grzegorza Klamana odwołuje się do idei Stoczni Gdańskiej jako zbioru pamięci zbiorowej i pamięci indywidualnych. W nawiązaniu do zrealizowanej już wystawy "Drogi do Wolności", upamiętniającej dwudziestolecie powstania "Solidarności", chce on tym razem odwołać się do subiektywnych wspomnień uczestników tamtych wydarzeń. Projekt "Linia Autobusowa - Video instalacja - Spotkania" poprzez zaangażowanie osób, świadków, uczestników historii, tych nie znanych, lecz równie ważnych zamierza wydobyć głos wytłumiony, echa, odbicia, szepty, fragmenty wspomnień i relacji, wpisać je w obecną sytuację i przestrzeń miejsca.

Grupa artystów singapurskich - Amanda Heng, Chu Chuyuan, Ho Soon Yeen, Frank Lee Foo Koon i Lilian Sim - przygotowała przewodnik po Gdańsku, będący alternatywą do już istniejących przewodników turystycznych. Składa się z zapisu wypowiedzi mieszkańców miasta, dotyczących ich rozumienia tożsamości historycznej Gdańska, efektów zmian politycznych i ekonomicznych ujawniających się w ich życiu codziennym, oczekiwań, związanych z wstępowaniem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Warsztaty zakończone zostały wystawą, w skład której wchodzić będą realizacje artystyczne, wykonane w mieście jak i obszerna dokumentacja wydarzeń całego projektu w formie video, foto, map, planów, opisów itd. Otwarcie wystawy: 6.09.2002.

Działanie 2:

7.09.2002 - 8.09.2002

Konferencja "Sztuka zaangażowana i architektura miasta" - dwudniowa konferencja międzynarodowa, w której udział wzieli artyści uczestniczący w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych, teoretycy architektury, krytycy sztuki, artyści i architekci zaangażowani w rozwój terenów postoczniowych. Konferencja miała charakter edukacyjny. Jej adresaci to mieszkańcy i władze miasta. Konferencja wprowadziła pojęcie zaangażowania sztuki i architektury, przedstawiła myśl teoretyczną na ten temat oraz zaprezentowała konkretne plany dotyczące przyszłej zabudowy tzw. Młodego Miasta w Gdańsku. W ciągu pierwszego dnia artyści prezentowali swój dorobek twórczy jako przykład możliwych dróg podejścia do tematu. W dniach następnych architekci i krytycy podejmowali dyskusję na temat prac zrealizowanych w czasie warsztatów oraz rozważali warunki dialogu pomiędzy sztuką a architekturą w przestrzeni publicznej.

Impreza odbywała się na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, w hali o powierzchni 3 000 m2, w której w czasie II wojny światowej produkowano łodzie podwodne.

Konferencji towarzyszyła wystawa studyjnych prac architektonicznych i urbanistycznych, dotyczących rozwoju terenów postoczniowych oraz pokaz prac studentów Pracowni Intermedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zajmujących się zagadnieniem sztuki w przestrzeni publicznej.

 

Zespół przygotowujący projekt

- Agnieszka Wołodźko, Grzegorz Klaman - kuratorzy projektu, koordynujący całość jego realizacji

- Jay Koh - organizacja sympozjum na temat sztuki zaangażowanej i konsultacja projektu

Agnieszka Wołodźko, ur. 1961 w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku. Artysta i kurator. Pracuje w Centrum sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, realizując program Rzeźba Społeczna, polegający na inicjowaniu projektów artystycznych w przestrzeni społecznej i zwiększaniu obszaru aktywnego uczestnictwa w sztuce. Zajmuje się problemami poszerzonej definicji sztuki. Na początku lat 90-tych była kuratorem Galerii Wyspa w Gdańsku, następnie pracowała jako kurator niezależny. Organizatorka i uczestniczka wielu wystaw sztuki polskiej i obcej. Wraz z Grzegorzem Klamanem w latach 1992 -1994 zorganizowała "Projekt Wyspa". Jest autorką tekstów o sztuce współczesnej i polskim korespondentem "Flash Art. International".

Grzegorz Klaman, ur. 1959 w Nowym Targu. Ukończył Wydział Rzeźby na ASP w Gdańsku. Artysta i kurator. Mieszka w Gdańsku, pracuje na stanowisku profesora w Pracowni Intermedialnej na gdańskiej Akademii sztuk Pięknych. Zajmuje się instalacją, działaniami w przestrzeni publicznej ( obiekty i rzeźby wielkoskalowe, często w relacji do architektury ), sztuką krytyczną, analizującą relacje ciała, władzy i nauki. Współzałożyciel i prowadzący Galerię Wyspa i Fundację Wyspa Progress, aktywne w latach 80-tych głównie na terenie Wyspy Spichrzów, a następnie w dawnej Łaźni Miejskiej. Współpomysłodawca ( z Anetą Szyłak ) powołania tamże Centrum Sztuki Współczesnej w 1998 roku. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu wystaw, pokazów, warsztatów sztuki polskiej oraz światowej. Wspólnie z Agnieszka Wołodźko zorganizował "Projekt Wyspa" w latach 1992 -1994.

Jay Koh, ur. 1955 w Singapurze. Artysta, kurator, poprzednio dyrektor Galerii Arting w Kolonii oraz założyciel i dyrektor IFIMA - International Forum for InterMedia Art. Jest również konsultantem "O+I ( Organisation and Imagination ) w Londynie. W 1978 roku opuścił Singapur i przeniósł się do Niemiec, mając status bezpaństwowca do 1999 roku, kiedy uzyskał obywatelstwo niemieckie. Studiował chemię i biologie na uniwersytecie w Kolonii. Pracował w pozarządowej organizacji Health and Social Interest Group "Gesundheitsladen Koeln", zajmując się krytyką badań nad inżynieria genetyczną i klonowaniem. Był współzałożycielem grupy aktywności społecznej, nazwanej "Buegerlnnen Beobachten Petuniaen", działającej do tej pory. Został artystą z własnego wyboru. Obecnie zajmuje się głównie organizowaniem międzykulturowych projektów i inicjowaniem współpracy artystycznej w krajach Azji oraz pomiędzy krajami Azji i Europy. Jego praca artystyczna oraz pisane przez niego teksty opierają się na idei sztuki zaangażowanej i sztuki krytycznej.
 
  

Organizatorzy projektu

Projekt organizowany jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku we współpracy z Fundacją Wyspa Progress, "SYNERGIA 99" Ltd. Domem Kultury w Gdańsku Oruni, i organizacjami międzynarodowymi, m.in. Austriackim Forum Kultury w Warszawie, Projekt Herzgehirn e.V., Cologne (Niemcy), Forum Stadtpark (Austria), Danish Foundation for Contemporary Art

Publikacje

Przewiduje się następujące publikacje:

    * ulotka informacyjna, wydana przed rozpoczęciem projektu
    * zaproszenie na wystawę
    * polsko - angielski katalog, zawierający następujące treści: omówienie idei projektu, dokumentację projektów artystycznych realizowanych w czasie warsztatów, recenzje, teksty wystąpień z konferencji.

Patronat prasowy

Kwartalnik Artystyczny "EXIT"        
 "Architektura - Murator"

Sponsorzy

Art. Marketing Syndicate S.A.
Kodak
Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska