Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Kontakt

office@laznia.pl
lazniaoffice@gmail.com

 

Rezydencje artystyczne:

rezydencje@laznia.pl

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1

 

ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk - Dolne Miasto

 

+ 48 58 305 40 50,
+ 48 58 320 29 76
Fax: + 48 58 305 26 80

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2


ul. Strajku Dokerów 5
80-544 Gdańsk - Nowy Port

 

+ 48 58 500 02 34

 

Edukacja:
+ 48 58 500 02 31

 

KinoPort - biuro
+ 48 58 5000 235

 

KinoPort - kasa biletowa
+48 58 5000 232

MISJA

 

Logika prowadzi nas od punktu A do B, wyobraźnia zabierze nas wszędzie – przywołajmy słowa Alberta Einsteina, mówiąc o sztuce i kulturze, zjawiskach społecznych, w których  fantazja i inwencja twórcza są najważniejsze. 

 

Podążając za tym, co najciekawsze, odkrywcze, zachęcające do refleksji, czujemy się zobowiązani do tworzenia oblicza CSW ŁAŹNIA potrafiącego przyjąć wyzwania cywilizacyjne czasu, w jakim żyjemy, dbając o piękno i prawdę.

 

CSW ŁAŹNIA stawia sobie za główny cel prezentację i upowszechnianie uniwersalnych wartości sztuki współczesnej, będącej częścią światowego dziedzictwa kultury. Naszą misją jest ukazywanie najnowszych zjawisk artystycznych w procesie ich przemian, reagowanie na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie – a zarazem edukacja w tym zakresie, wykorzystująca nowe media i technologie. Cele instytucji realizowane są poprzez organizację wystaw, performansów, interwencji w przestrzeni publicznej, warsztatów, konferencji naukowych, wykładów, koncertów i pokazów filmowych, a także poprzez działalność wydawniczą, wymiany międzynarodowe, rezydencje artystyczne i nowatorskie programy edukacyjne.

 

Do najważniejszych tematów, pojawiających się w programie CSW ŁAŹNIA, należą różnorodne i wielopoziomowe połączenia sztuki z nauką, zjawisko sztuki zmieniającej tkankę miejską, muzyka i filmy eksperymentalne, sztuka wideo, zdarzenia artystyczne stojące na pograniczu dyscyplin oraz współpraca na rzecz lokalnych społeczności.

 

Podejmując kwestie często dotykające obowiązujących norm etycznych i obyczajowych, poprzez rozważania prowadzone w ramach realizowanych projektów artystycznych, mamy nadzieję umożliwić publiczności zmierzenie się z jej wątpliwościami i marzeniami poprzez sztukę – a zarazem odpowiedzieć na realne problemy i zapotrzebowania Dolnego Miasta i Nowego Portu.

 

CSW ŁAŹNIA jest obecnie jedną z najważniejszych w Polsce instytucji zajmujących się sztuką współczesną. Jest także coraz lepiej rozpoznawalna na świecie. 

 

Program CSW ŁAŹNIA opiera się na czterech filarach:

1. Sztuka w przestrzeni publicznej

2. Sztuka i nauka

3. Wymiana międzynarodowa/rezydencje

4. Edukacja

 

Podsumowując naszą wizję, niezmiennie podpisujemy się pod myślą zawartą w cytacie z poznańskiej debaty zorganizowanej w listopadzie 2011 roku, który doskonale oddaje nasze wyobrażenie nowoczesnej instytucji kultury: „Kultura nie jest dla wszystkich, ale – jest dla każdego. I ma za zadanie każdemu z nas – a nie tylko «kompetentnym kulturalnie» wybrańcom – stwarzać szansę na spełnienie naszego osobistego potencjału”. 

 

CZĘŚĆ DRUGA - PROJEKTY:

 

CSW ŁAŹNIA mieści się w dwóch budynkach:

 

ŁAŹNIA 1 przy ul. Jaskółczej 1, Dolne Miasto

sztuka międzynarodowa, eksperymenty, edukacja/rewitalizacja

 

ŁAŹNIA 2 przy ul. Strajku Dokerów 5, Nowy Port

sztuka lokalna, polska, bardziej klasyczna, kino dyskusyjne, edukacja/rewitalizacja

 

Dwie placówki tworzą zintegrowaną w swoich działaniach przestrzeń artystyczną rozciągającą się od Dolnego Miasta aż do Nowego Portu. Dzięki naszym działaniom Gdańsk zyskuje nową oprawę wizualną w postaci instalacji artystycznych oraz atrakcyjnych działań z udziałem zapraszanych do współpracy artystów polskich i zagranicznych.

 

 

Do najważniejszych projektów CSW ŁAŹNIA należą:

 

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska – zapoczątkowany w 2005 roku projekt, którego głównym celem jest wpływanie na kształtowanie się wizerunku miasta poprzez dwie główne formy aktywności:

• międzynarodowy konkurs na trwałe dzieło sztuki w przestrzeni publicznej - realizacja zwycięskich projektów z dotychczasowych edycji;

• opracowanie pilotażowe dzielnic Dolne Miasto i Nowy Port pod kątem stanu i planowania dzieł sztuki i działań artystyczno-kulturalnych w przestrzeni publicznej we współpracy z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej;

• kontynuacja działań edukacyjnych skierowanych do lokalnej społeczności m.in. w ramach działań rewitalizacyjnych oraz organizacja konferencji wraz z publikacjami angażujących środowiska profesjonalne celem promocji miasta i upowszechniania naszych dokonań.

• Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

 

Art+Science Meeting – realizowany od 2011 roku, skierowany ku hybrydycznym obszarom spotkań sztuki z nauką i technologią poprzez serię różnego rodzaju działań jak wystawy, konferencje, seminaria i warsztaty. 

Głównymi celami projektu są dyskusja na temat zjawisk łączących sztukę i naukę, którą otworzyła konferencja naukowa „W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii” organizowaną w ramach projektu „Art Line” i komplementarną z pierwszą edycją projektu. Cykl wystawienniczy zaplanowany na kolejne lata zajmuje się robotyką, bioartem, technologiami komunikacyjnymi, szeroko rozumianymi rozwiązaniami informatycznymi, a także kosmosem.

 

Cities on the Edge – projekt, którego celem jest spojrzenie na region „na krawędzi”, znajdujące się poza naszą europejską perspektywą, wyjście poza granice naszego kontynentu. W ramach wystaw swoje prace zaprezentowali artyści z Autonomii Palestyńskiej, Kuby, Kolumbii, Chile, miejsc, które bardziej kojarzyć się mogą z konfliktami niż sztuką.  W latach 2019-2023 planujemy przybliżenie współczesnej sztuki w ramach wystaw indywidualnych i zbiorowych  z Afryki, Ekwadoru, Kuby. 

 

Inkubator – jest to program prezentujący i promujący młodą sztukę. Pokazuje on to, co w niej najciekawsze, ujawnia tym samym nowy język sztuki. Jego celem jest ukazanie, zarówno odbiorcom, jak i kuratorom, olbrzymiego potencjału młodego pokolenia. Program jest otwarty na dyskusję, zakłada organizowanie prezentacji indywidualnych i grupowych, będących dobrym  momentem do wymiany doświadczeń. Pragniemy by Inkubator stał się platformą konfrontacji młodej sceny artystycznej i przyczynkiem do badań nad rodzącymi się w niej trendami.

 

Program Rezydencyjny – to nowy, rozpoczęty w 2013 roku, w 2017 poszerzony o program adresowany do kuratorów i badaczy, punkt programu CSW ŁAŹNIA, który pragniemy  w przeciągu kilku następnych lat rozwijać. Rezydencje Artystyczne, głównie  z dziedziny sztuk wizualnych, adresowane są do artystów, kuratorów i badaczy polskich i zagranicznych. Niektóre z nich będą nastawione na konkretny cel w postaci wystawy, inne bardziej na proces. Ważnym elementem całego projektu jest  współpraca z lokalną społecznością, uczenie się, eksperymentowanie oraz mobilność uczestników. W programie kontynuowane będą rezydencje artystyczne, kuratorskie oraz intensywne kursy prowadzone przez specjalistów z zakresu kuratoringu i krytyki sztuki. Działania te opieramy w dużej mierze o zewnętrzne środki pozyskiwane z międzynarodowych programów.

 

Festiwal Cud nad Martwą Wisłą

To niezwykłe wydarzenie, składające się z szeregu warsztatów, gier i atrakcji, wpisało się już na stałe do kalendarza kulturalnych imprez trójmiasta, skierowanych do najmłodszych. Każdego roku wybieramy temat przewodni dla kolejnej edycji Cudu nad Martwą Wisłą. W ciągu jednego dnia, od południa do 23:00, animatorzy i artyści zaangażowani w to przedsięwzięcie podejmują wybrany temat wraz z uczestnikami w formie warsztatów, pokazów i zabaw.

 

Festiwal IN OUT

Trwający od 2005 roku festiwal, to konkurs na prace wideo, animacje, eksperymenty, dokumenty i fabularne etiudy filmowe, jest skierowany do młodych artystów, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Każda edycja kładzie nacisk na inne problemy artystyczne i społeczne. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy dyskusji pomiędzy artystami, ukazanie aktualnego stanu sztuki filmowej, jak również skłonienie do refleksji nad światem i jego problemami. Finał konkursu odbywa się rokrocznie w drugiej połowie kwietnia.

 

Koncerty z cyklu IN PROGRESS

Cykl spotkań z muzyką współczesną, z działaniami muzycznymi połączonymi często z performance, tańcem, projekcjami filmowymi i sztuką. audiowizualną. Impreza cykliczna, odbywająca się co dwa miesiące. Zakładamy realizacje 8 spotkań w ciągu roku.

 

Kino artystyczne z cyklu PARAKINO

Cykl spotkań ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym. Nie zapominamy również tworząc program o dokumentach związanych z prezentacją sylwetek znanych artystów, tym samym chcemy jak najpełniej ukazywać zjawiska zachodzące na świecie, nie tylko w kontekście filmu i wideo.

 

Kino studyjne KinoPort

Poza regularnym repertuarem studyjnym w KinoPorcie można zobaczyć klasykę kina światowego, wziąć udział w projektach edukacyjnych, przeglądach i replikach festiwalowych z zaproszonymi gośćmi. Kino prezentuje szeroki wybór kina europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji polskich, oraz amerykańskiego kina niezależnego

 

Programy edukacyjne: 

Dolne Miasto. W Centrum i Nowy Port. W Centrum – są to projekty realizowane w ramach rewitalizacji dzielnic Dolne Miasto i Nowy Port. Podstawowym celem działań działu edukacji CSW ŁAŹNIA jest rewitalizacja społeczna dzielnic, w których znajdują się nasze budynki. Poprzez systematyczną, oddolną pracę zdobywamy coraz większe zaufanie wśród mieszkańców. Ważną częścią programu na kolejne lata będzie organizacja warsztatów dla osób w każdym przedziale wiekowym, zarówno dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych i seniorów.

Centrum Kreatywności – kreatywność to hasło przewodnie realizowanych działań w ramach tego projektu. Zaniedbane dzielnice Gdańska (Dolne Miasto i Nowy Port), w których odbywa się projekt, przeistoczyły się przestrzenią edukacji kulturalnej otwartej na wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa stanowi jeden z wielu elementów projektu rozwijających kapitał społeczny w wyżej wymienionych dzielnicach. Podstawowym celem spójnego programu warsztatów - o charakterze otwartym i niekomercyjnym - jest pobudzanie inwencji twórczej i podniesienie kompetencji artystycznych, które rozwijane są dzięki nieszablonowych rozwiązaniom artystycznym i nowoczesnym technologiom.

Lekcje Sztuki - to jeden z trzonów naszej działalności edukacyjnej. Do udziału w zajęciach zapraszamy grupy szkolne i przedszkolne z gdańskich szkół i przedszkoli. W czasie Lekcji sztuki grupy zwiedzają bieżącą ekspozycję, a następnie uczestniczą w zajęciach plastycznych inspirowanych tematyką wystawy. Warsztaty są dostosowane do grupy wiekowej uczestników. W ramach osobnego cyklu Lekcje sztuki na życzenie, prowadzimy zajęcia w przerwach pomiędzy wystawami lub na specjalne życzenie nauczycieli.

➢ Nasz program zakłada zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych osób z niepełnosprawnościami. Od 2016 roku realizujemy modelowy projekt skierowany dla osób niewidomych Usłyszeć obraz, w ramach którego prowadzimy oprowadzania z audiodeskrypcją na żywo po wystawach w czasie wernisaży oraz Łaźnia dostępna skierowany do osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

➢ wakacyjny cykl warsztatów LKW Gallery (część Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska) dla dzieci z Dolnego Miasta

Wtorek Sztuka i Piątek Sztuka – otwarta przestrzeń edukacyjna dla dzieci stworzona na Dolnym Mieście i w Nowym Porcie

➢ Pracowania animacji filmowej Animujemy Gdańsk - warsztaty, przeglądy filmowe i spotkania z artystami dla dzieci, młodzieży, a także dla ludzi zawodowo zajmujących się animacją. Zajęcia w studiu filmowym mają pokazać młodym ludziom jak z biernego odbiorcy multimediów przeistoczyć się w kreatywnego twórcę filmów, a doświadczonym animatorom zaprezentować najnowsze programy i techniki animacji.

 

Jadwiga Charzyńska

Dyrektor CSW ŁAŹNIA

X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła