Kontrast:
A A A A
Czcionka:
A A A
Odstęp między literami:
AB AB AB
Animacje:
✘ Wyłącz

Zaplanuj wizytę

Godziny otwarcia
Ceny biletów
Dojazd
Kontakt

Informujemy, że jednocześnie na sali wystawienniczej może przebywać maksymalnie 5 osób.

Wszystkim zwiedzającym zapewniamy dostęp do płynu dezynfekującego do rąk.

Wszystkie osoby zwiedzające CSW ŁAŹNIA zobowiązane są do zakrywania twarzy prawidłowo założoną maseczką.*

 

*wyjątek stanowią dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa ze względu na trudności w oddychaniu, lub są niezdolne do samodzielnego zasłaniania twarzy

 

ŁAŹNIA 1

 

Godziny otwarcia wystaw:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: nieczynne

Środa: nieczynne

Czwartek: nieczynne

Piątek: 15.00 - 20.00

Sobota: 12.00 - 20.00

Niedziela: 12.00 - 20.00

 

 

ŁAŹNIA 2

 

Godziny otwarcia wystaw:

Poniedziałek: nieczynne

Wtorek: nieczynne

Środa: nieczynne

Czwartek: nieczynne

Piątek: 15.00 - 20.00

Sobota: 12.00 - 20.00

Niedziela: 12.00 - 20.00

Ciche godziny w CSW ŁAŹNIA w każdą sobotę w trakcie trwania wystaw: 12.00 - 14.00

 

Ciche godziny polegają na ściemnieniu świateł oraz wyłączeniu dźwięku projekcji w celu zwiększenia komfortu zwiedzania wystaw osobom w kondycji ze spektrum autyzmu oraz nadwrażliwościami sensorycznymi

 

 


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 

1. W związku z obowiązującymi ograniczeniami w zakresie profilaktyki i ograniczeń związanych z COVID-19 podczas korzystania z obiektu wdrożone zostają zasady bezpieczeństwa w obiektach CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 1 mieszczącym się przy ul. Jaskółcza 1, Gdańsk - Dolne Miasto oraz CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA 2 przy ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port mające na celu:

 

1.1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w CSW Łaźnia oraz użytkowników.

1.2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz użytkowników.

1.3. Ograniczenie liczby zwiedzających przebywających jednocześnie na terenie pomieszczeń wystawienniczych w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

1.4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.


2. Wytyczne dla zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów CSW Łaźnia zostały podzielone na cztery części.

 

2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w obiektach CSW Łaźnia.

 

- Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

- Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).
- Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

- Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.
- Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.

 

 Wytyczne dla pracowników:

- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem oraz zdezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu,
- nosić osłonę ust i nosa, ewentualnie przyłbicę oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków - dotyczy osób mających bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz,
- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników, gdzie rekomendowane są 2 metry,
- regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą po użyciu wyrzucić do kosza i umyć ręce,
- starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,
- regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
- unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 

 2.2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie CSW Łaźnia

 

- Przed wejściem do budynku CSW Łaźnia1 oraz CSW Łaźnia2 w widocznym miejscu umieszczone zostały informacje o maksymalnej liczbie zwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w ww. obiektach.
- Sale wystawiennicze udostępnione będą tylko dla osób posiadających własne maski, zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia br. z późniejszymi zmianami. Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie obiektu, skutkuje wyproszeniem z terenu CSW Łaźnia 1 oraz CSW Łaźnia 2.
- CSW Łaźnia zapewnia użytkownikom środki do dezynfekcji oraz mydło do rąk. Zwiedzających obowiązuje dezynfekcja rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściach, salach wystawienniczych, salach warsztatowych oraz w toaletach.
- W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
- Prowadzony jest codzienny nadzór nad pracami porządkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
- Ustawione zostały przesłony ochronne z pleksi w punkcie kontaktu użytkownika z kasjerem.
- W kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe oczekują na zewnątrz w odstępach 1,5 m.
- W miarę możliwości sugerujemy dokonywanie płatności kartą zbliżeniową.
- Liczba zwiedzających przebywających jednocześnie na sali wystawienniczej jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Z uwagi na to wejście zwiedzających na poszczególne wystawy może być czasowo wstrzymane.
- Jednocześnie na sali wystawienniczej może przebywać 5 osób. Zwiedzający powinni zachować pomiędzy sobą minimum 1,5m (nie dotyczy rodzin).
- Czasowo zawiesza się możliwość korzystania z sal wystawienniczych przez grupy zorganizowane.
- Trasy zwiedzania na udostępnianych ekspozycjach nie ulegają zmianie – prosimy o korzystanie z informacji wizualnej oraz wskazówek opiekunów ekspozycji.
- Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie ekspozycji dyżurujący przy wejściach i na ekspozycjach.
- Czasowo zawiesza się korzystanie z szatni.
- Winda osobowa dostępna jest wyłącznie: dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, rodziców z wózkiem. W windzie może przebywać jedna osoba, w szczególnych sytuacjach dwie osoby np. rodzic z dzieckiem, osoba niepełnosprawna z opiekunem.
- Sale wystawiennicze o w obiektach CSW Łaźnia 1 oraz CSW Łaźnia 2 czynne są dla zwiedzających w dniach : piątek w godzinach 15.00.-18.00 , sobota 12.00-18.00 , niedziela 12.00-18.00
- Wydzielone zostały osobne toalety dla zwiedzających.

 

2.3. Procedury zapobiegawcze podejrzenie zakażenia wirusem COVID -19 pracowników i obsługi

 

- Pracownicy CSW Łaźnia1 oraz CSW Łaźnia2 otrzymali szczegółowe wytyczne poruszania się po obiekcie.
- Pracownicy CSW Łaźnia1 oraz CSW Łaźnia2 zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
- W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
- Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

- Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

2.4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

- W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
- Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
- Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 
 
X
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła